EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Računanje normala i izvoda površi

Proračun normala na površ terena i izvoda u tačkama TIN-a ima vrlo veliki značaj za kvalitetno modeliranje površi terena. Zato je realizaciji ovih numeričkih postupaka i algoritama u okviru SurfIng-a posvećena posebna pažnja. Korišćeni su posebni postupci za proračun normala i izvoda za tačke koje predstavljaju različite vrste ulaznih podataka, i to za:

  • rasute tačke terena;
  • tačke lokalnih ekstremuma;
  • tačke strukturnih i prelomnih linija terena;
  • tačke izohipsi.

Razvijeni su numerički postupci i algoritmi koji omogućavaju da se vrednosti normala na površ terena i izvodi površi u tačkama TIN-a mogu sračunati za ceo model i memorisati u bazi DMT-a. Obezbeđena je i procedura za on-line proračun ovih vrednosti za bilo koju tačku TIN-a. Ova opcija je interesantna, jer omogućava da se i za vreme intenzivnih modifikacija DMT-a u svakom trenutku mogu dobiti ove vrednosti za zadate tačke, bez potrebe za stalnim preračunavanjem i ažuriranjem ovih vrednosti za ceo DMT, ili za tačke koje su pretrpele promene.