EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

GIS kvaliteta vazduha Beograda

Završen projekat izrade i implementacije GIS-a kvaliteta vazduha Beograda...

Kvalitet vazduha je jedan od indikatora kvaliteta životne sredine. Zbog toga se kao jedna od mera i uslova zaštite životne sredine utvrđuju i mere zaštite vazduha, koje se zasnivaju na analizi postojećih podataka o kvalitetu vazduha. Imajući u vidu da se urbanistički planovi izrađuju za celu teritoriju grada Beograda, da je nemoguće vršiti kontinuirana merenja kvaliteta vazduha na celoj teritoriji Grada, te da procenu koncentracija zagađujućih materija na proizvoljnoj lokaciji nije jednostavno odrediti, ukazala se potreba za izradom informacionog sistema kao podrška proceni kvaliteta vazduha na široj teritoriji grada.

Geoinformacioni sistem koji je predmet ovog projekta (Air Quality GIS), a koji su razvili i implementirali stručnjaci MapSofta u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, zasnovan je na prostornim podacima za teritoriju projekta i modeliranju kvaliteta vazduha na osnovu postojećih svetskih iskustava u velikim gradovima. Ovaj sistem ustanovio je procedure obezbeđivanja relevantnih podataka kroz vreme, procedure obrade podataka i softverske alate za efikasno modeliranje kvaliteta vazduha na osnovu postojećih temporalnih podataka, ali i omogućio dinamičko modeliranje na osnovu projektovanih rešenja.

AirQualityGIS mapsoft

Air Quality GIS predstavlja centralni repozitorijum raspoloživih podataka o emisijama i imisijama zagađujućih materija i pratećih podataka, koji danas Naručiocu pomaže pri donošenju odluka vezanih za mere zaštite vazduha uzimajući u obzir aspekt očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine grada. Na ovaj način stvarene su osnove za pravilno usmeravanje izgradnje, kroz utvrđivanje mera i uslova zaštite životne sredine u postupku planiranja prostora.

Takođe, GIS kvaliteta vazduha postao je deo poslovnog sistema Sekretarijata za zaštitu životne sredine, pre svega kao izvor informacija neophodnih za efikasno i argumentovano propisivanje uslova i mera zaštite životne sredine u procesu planiranja Beograda, ali i praćenje realizacije sprovedenih mera i uslova.

Više informacija o projektu možete dobiti ovde...

Last modified on sreda, 17 jul 2019 13:17