EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

DigiScan

Ovo softversko rešenje je razvijeno još 1993. godine. U okviru njega su implementirane sve pobrojane metode za utvrđivanje i otklanjanje deformacija skeniranih planova i karata, uključujući tu i linearnu predikciju po metodi najmanjih kvadrata (kolokacija). Koncepcija prvobitne DOS aplikacije u najvećoj meri je zadržana i u poslednjoj Windows 95/NT/2000/XP verziji softvera DigiScan 2007. Implementirani algoritmi su provereni i potvrđeni kroz brojne primene, kako u praksi, tako i u okviru naučnih  istraživanja.

Aplikacija je razvijena koristeći profesionalne alate za razvoj softvera i karakteriše je:

 • savremena arhitektura koja omogućava dalji razvoj aplikacije i njeno eventualno povezivanje sa drugim aplikacijama;
 • standardan Windows 95/2000/XP korisnički interfejs;
 • veoma brza manipulacija rasterskim slikama;
 • intuitivan rad i vrlo jednostavna obuka korisnika;
 • podrška velikom broju rasterskih formata i tipova kompresije (TIFF, BMP, PCX, JPEG, EPS, GIF, MAC, CUT, ECW i drugi), kao i rad sa slikama u 1/4/8/24 bita po pikselu;
 • osnovne operacije za obradu digitalnih slika i konverziju između podržanih formata;
 • automatsko formiranje datoteke sa referentnim tačkama za georeferenciranje na osnovu zadatih parametara podloge (razmera, koordinate donjeg levog temena i dimenzije korisnog prostora, parametri koordinatne mreže);
 • implementirane su sledeće metode za utvrđivanje i otklanjanje deformacija: Helmertova, afina, bilinearna, Forstnerova i polinomska transformacija, kao i kolokacija sa i bez filtriranja na referentnim tačkama;<
 • prikaz rezultata kalibracije i georeferenciranja skenirane podloge u tekstualnom i grafičkom obliku;
 • efikasna i kvalitetna rektifikacija (otlanjanje deformacija) skenirane podloge korišćenjem različitih algoritama za resampling slike (najbliži sused, bilinearni i bikubni resampling).

Korisnički interfejs softvera DigiScan 2007

Rad sa softverom na obradi skeniranog plana ili karte vrlo je jednostavan. Standardni algoritam rada sastoji se iz sledećih operacija:

 • izbor rasterske slike sa skeniranom podlogom;
 • zadavanje osnovnih podataka neophodnih za georeferenciranje rastera (razmera, koordinate donjeg levog temena podloge, dimenzije korisnog prostora, parametri koordinatne mreže) i ostalih relevantnih podataka (operater, oznaka lista i komentar);
 • zadavanje putanje do tekstualne datoteke sa spiskom koordinata referentnih tačaka koje će biti korišćene za utvrđivanje deformacija i georeferenciranje podloge (opciono);
 • merenje približnih pozicija tačaka u uglovima korisnog prostora karte ili plana (ili pozicije prve četiri referentne tačke, ako nisu poznate koordinate temena korisnog prostora);
 • precizno merenje svih temena koordinatne mreže (i/ili pozicija drugh referentnih tačaka za utvrđivanje deformacija i georeferenciranje podloge), pri čemu softver postavlja kursor na približne pozicije, a korisnik treba samo precizno da izmeri pikselske koordinate svakog temena mreže na skeniranoj slici;
 • izbor odgovarajućeg numeričkog postupka za utvrđivanje i otklanjanje deformacija (uglavnom kolokacija sa filtriranjem slučajnih grešaka);
 • pregled izveštaja o orijentaciji i po potrebi ponavljanje ili isključivanje onih merenja na referentnim tačkama koja su od strane softvera okarakterisane kao grube greške;
 • izbor parametara i rektifikacija digitalne slike, tj. formiranje nove digitalne slike sa otklonjenim deformacijama sistematskog karaktera i pratećim parametrima georeferenciranja; ovako dobijena rasterska slika može se učitati u većinu GIS i CAD softverskih okruženja koristeći vrlo jednostavne modele za georeferenciranje (dovoljna je helmertova ili afina transformacija).

Ovaj softver je korišćen za obradu izuzetno velikog broja geodetskih podloga u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Republici Srpskoj. Iskustva pokazuju da je softver u stanju da korektno otkloni sistematske uticaje (deformacije) koje su reda i po nekoliko milimetara. U većini slučajeva srednja kvadratna greška odstupanja na referentnim tačkama nakon otklanjanja deformacija, kao rezultat zaostalih slučajnih komponenti, iznosi od 0.05 do 0.10mm, naravno u zavisnosti od kvaliteta same podloge, a pre svega od tačnosti nanošenja koordinatne mreže koja služi kao osnova za otklanjanje deformacija. Softver je čak korišćen i za otklanjanje vrlo finih deformacija (50-100μm) nastalih pri skeniranju aerofotogrametrijskih snimaka jeftinim desktop skenerom A3 formata.

Rad sa kolornim kartama i oleatama situacije TK25 koje, pored koordinatne mreže u Gaus-Krigerovoj projekciji, sadrže i preseke ove mreže sa meridijanima i paralelama (po ivicama korisnog prostora), zahtevao je dodatnu modifikaciju softvera. Modifikacija se sastojala u dodavanju opcija za zadavanje parametara koordinatne mreže preko geografskih koordinata i formiranje tako definisanih temena koordinatne mreže.