EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Primena LiDAR tehnologije u hidrološkim analizama

Jedan od najefikasnijih načina izrade karata rizika od poplava tj. modeliranja terena i izvođenja hidroloških analiza je prikupljanje prostornih podataka LiDAR tehnikom. Ovi podaci predstavljaju vrlo efikasan alat za definisanje prioriteta odnosno tehničkih, finansijskih i političkih odluka koje se tiču upravljanja rizicima od poplava.

Prednosti korišćenja ALS tehnologije u hidrologiji:

 • Unapređeni modeli predikcije usled posedovanja kvalitetnijih podataka;
 • Izrada modela visina u cilju određivanja plavnih područja;
 • Najprecizniji način prikupljanja podataka potrebnih za izradu karata rizika od poplava;
 • Smanjenje rizika u cilju povećanja sigurnosti ljudi, životne okoline, infrastrukture i imovine.

 

PRIMER: Snimanje rečnih vodotokova na području Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, sledeći EU Direktivu 2007/60/EC koja se odnosi na procenu i upravljanje rizicima od poplava, doneta je odluka o izradi karata rizika od poplava na području Bosne i Hercegovine. Jedan od najefikasnijih načina izrade ovih karata tj. izvođenja hidroloških analiza i modeliranja je prikupljanje prostornih podataka LiDAR tehnikom. Ovi podaci predstavljaju vrlo efikasan alat za definisanje prioriteta odnosno tehničkih, finansijskih i političkih odluka koje se tiču upravljanja rizicima od poplava.

Tokom proleća i jeseni 2018. godine MapSoft je bio angažovan na LiDAR i aerofoto snimanju vodenih tokova na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Područje projekta obuhvatalo je ~2600 km2 vodotokova u Federaciji BiH, ali je LiDAR i aerofoto snimanjem obuhvaćena gotovo dvostruko veća teritorija.

Statistika realizacije snimanja:

 • 48 dana snimanja
 • 255 sati letenja i 
 • preletenih 40.000 km.

trajektorije

Rezultati snimanja:
Uz izvršene kontrole kompletnosti i tačnosti, podaci su bili spremni za isporuku dva dana nakon poslednjeg dana snimanja:

Georeferenciran i kolorizovani oblak tačaka u LAS formatu:

 • gustina oblaka tačaka: minimalno 5 tačaka/m2
 • ~50 milijardi tačaka 

Georeferencirani aerofoto (RGB) snimci i digitalni ortofoto:

 • broj georeferenciranih snimaka: 52.888
 • rezolucija snimaka: 10 cm/pix

aero snimak

oblak 1