EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Iscrtavanje izohipsi

Ove funkcije su konstantno unapređivane tako da u najnovijoj verziji softvera, pored standardnih parametara:

  • ekvidistancija izohipsi;
  • izbor glavnih izohipsi;
  • frekvencija ispisa visina na izohipsama;
  • tip interpolacije – linearna ili kubna;

korisnik može da zada i parameter za napredno kartografsko oblikovanje izohipsi:

  • vernost, tj. detaljnost iscrtavanja izohipsi (ima smisla samo za kubnu interpolaciju);
  • maksimalan nagib terena na kome je dozvoljeno iscrtavanje izohipsi, tako da je omogićena automatska eliminacija iscrtavanja izohipsi na mestima gde bi one bile preblizu jedna drugoj što bi opteretilo i kartografski snizilo kvalitet crteža;
  • dodatno glačanje izohipsi primenom više splajn metoda interpolacije i aproksimacije krivih linija za obezbeđivanje visokog kartografskog kvaliteta kod iscrtavanja plana ili karte (ova opcija ne treba da se koristi kod verifikacije DMT-a, jer se mogu doneti pogrešni zaključci u pogledu kvaliteta podataka i formiranog modela površi terena).

Konstruisane izohipse mogu se izabrati za prikaz u okruženju MapSoft-a zajedno sa ostalim prostornim sadržajem, uključujući tu, naravno, i skenirane topografske podloge i digitalizovane izohipse. S obzirom da je podržano konstruisanje izohipsi korišćenjem splajn metoda interpolacije sa površinskim zakrpama u vidu Bézierovih površinskih zakrpa trećeg i petog stepena, korisnik ima mogućnost da realno sagleda i oceni dobijenu površ terena.

Izohipse konstruisane u SurfIng-u korišćenjem diskretizacije svake kubne trougaone zakrpa Bézier-ovog trougla sa 225 podtrouglova