EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Interpolacija po rasutim tačkama

Funkcija softvera za interpolaciju visina u zadatim tačkama omogućava korišćenje više formata ulaznih datoteka sa zadatim pozicijama (X,Y koordinatama) tačaka u kojima treba interpolovati visine na osnovu formiranog DMT-a. Korisniku je na raspolaganju izbor jedne od tri podržane metode interpolacije (linearna, bikubna i preko polinoma petog stepena).  U slučaju kada date tačke već imaju poznate visine (kontrolne visine, visine iz prethodne epohe merenja, visine iz drugog izvora, itd. ), tj. kada se želi upoređenje datih i interpolovanih visina, korisniku je predviđena i mogućnost formiranja izveštaja sa razlikama datih i interpolovanih visina i odgovarajućom statističkom analizom: Ova analiza sadrži statističke pokazatelje sračunate na osnovu dobijenih odstupanja kao što su: minimalno, maksimalno i prosečno odstupanje, disperzija. Statistički pokazatelji su dati zbirno i razdvojeno po nagibima terena. Omogućen je i grafički prikaz rezultata analize.