EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Projektovanje i implementacija

MapSoft razvija GIS rešenja u skladu sa zahtevima korisnika primenjujući najnovija tehnološka rešenja. U razvoju GIS-a, akcenat se stavlja na kompletno, funkcionalno rešenje, a ne samo na primenu određenog softverskog rešenja. Razvoj uključuje:

 • konsultacije sa korisnikom kako bi se pravilno razumeli poslovni procesi za koji treba razviti rešenje,
 • projektovanje rešenja, kako bi se optimizovao razvoj i obezbeđivanje svake od komponenti GIS rešenja (softver, hardver, podaci i procedure), a sve u skladu sa ciljevima projekta,
 • razvoj softvera u skladu sa projektovanim rešenjem na izabranoj platformi i u skladu sa definisanim poslovnim procedurama,
 • razvoj baze podataka koja podrazumeva prikupljanje podataka, prevođenje postojećih analognih podataka u digitalni oblik, i transformacije postojećih rasterskih i vektorskih podataka u ciljnu strukturu i format.

Implementacija GIS-a uključuje planiranje, upravljanje i obuku zaposlenih kako bi se obezbedilo da rešenje traje i daje rezultate i u budućem vremenu. Ekspertiza MapSofta uključuje:

 • analizu radnih procesa,
 • upravljanje projektom,
 • integraciju,
 • obuku i
 • tehničku podršku.

MapSoft poseduje veliko iskustvo u prikupljaju prostornih podataka kako sekundarnim metodama (prevođenje prostornih podataka u digitalni oblik iz postojećih analognih izvora) tako i primarnim metodama (direktnim prikupljanjem terenskim metodama ili metodama fotogrametrije i daljinske detekcije). Veći deo sajta posvećen je temama prikupljanja prostornih podataka od strane kompanije MapSoft.

 

SOFTVER

Softverski deo GIS-a se često grubo deli na desktop, web GIS rešenja, mobilni GIS, razvojne alate i specijalizovana GIS rešenja. Pristup koji krajnjim korisnicima donosi optimalno rešenje je da se na osnovu sveobuhvatne analize korisniku preporuče optimalne softverske komponente ili gotova rešenja. Kako je GIS sve češće jedna od komponenti većih informacionih sistema često se nameće potreba integracije ovih sistema tako da je ovakav pristup tada jedino ispravan.

DESKTOP  GIS  REŠENJA

MapSoft je korisnicima razvijao GIS zasnovan na raznim desktop rešenjima kao što su: MapSoft, CadCorp SIS, QGIS (ex. Quantum GIS), GeoMedia, MapInfo, ArcGIS. Jedan način da se dođe do konačnih desktop GIS rešenja je i kastomizacija postojećih desktop rešenja. Stepen kastomizacije zavisi od samog GIS rešenja, ali i korisničkih potreba. Pod kastomizacijom, tj. prilagođavanjem softvera korisničkim potrebama podrazumevaju se:

 • promene korisničkog intefejsa
 • definisanje stilova prikaza prostornih podataka
 • definisanje izgleda izlaznih dokumenata
 • dodavanje novih funkcionalnosti kroz grupisanje postojećih ili razvoj novih složenijih funkcionalnosti razvijenih korišćenjem spoljnih razvojnih biblioteka ili biblioteka samog GIS rešenja.

Drugi način da se dođe do optimalnih desktop GIS rešenja je razvoj novih aplikacija na osnovu raspoloživih GIS razvojnih biblioteka, mogućnosti razvoja na nivou menadžera baza podataka, itd.

WEB  GIS REŠENJA

MapSoft nudi web GIS rešenja zasnovana na raznim GIS server platformama kao što su: CadCorp GeognoSIS, GeoServer, MapSoft total Solution,...

Ukoliko web GIS rešenje nije deo većeg ili specifičnog projekta, MapSoft u ponudi ima tri standardna web GIS paketa:

Web GIS Basic

 • Jednokratna naknada za korišćenje web GIS aplikacije (softverska licenca) na neograničen vremenski period
 • Naručilac dobija uputstvo za krajnjeg korisnika i administratora sistema
 • Broj prostornih slojeva je ograničen na 20, a radi se sa umerenom količinom prostornih podataka
 • U cenu su uračunate osnovne, tj. već razvijene funkcionalnosti (možete ih videti na primerima razvijenih web GIS aplikacija)
 • Namenjen je manjem broju konkurentnih korisnika

Web GIS Standard

 • Jednokratna naknada za korišćenje web GIS aplikacije (softverska licenca) na neograničen vremenski period
 • U cenu je već uključeno sve kao i za Web GIS Basic
 • Neograničen broj slojeva i velika količina prostornih podataka
 • Moduli za pretragu adresa (korisnik obezbeđuje podatke o adresama) je uključen u cenu paketa
 • Modul za rad sa dokumentima (povezivanje dokumenata u PDF, DOC i drugim formatima sa prostornim objektima) je uključen u cenu paketa
 • Postoji mogućnost razvoja dodatnih kontrola - uz plaćanje dodatnih radova na razvoju
 • 2 teme za prikaz

Web GIS Advanced

 • Jednokratna naknada za korišćenje web GIS aplikacije (softverska licenca) na neograničen vremenski period
 • U cenu je već uključeno sve kao i za Web GIS Standard
 • Namenjen je većem broju konkurentnih korisnika
 • Obezbeđena je bolja integracija sa GIS desktop softverom (isti kartografski prikaz)
 • Uključen je i modul za izveštavanje
 • Postoji mogućnost povezivanja sa drugim sistemima (DMS,CRM) – uz plaćanje dodatnih radova za povezivanje
 • Postoji mogućnost razvoja dodatnih modula (rad na terenu, upravljanje flotom vozila, i sl.) – uz plaćanje dodatnih radova na razvoju

Pored naknade za korišćenje pomenutih web  GIS aplikacija (softverska licenca), nudimo i dodatne pakete koji se odnose na usluge implementacije rešenja, obuke i razvoja funkcija softvera u skladu sa zahtevima klijenta:

Standard Developer

 • Jednokratna naknada za paket
 • Uključuje jednodnevnu obuku za maksimalno 5 korisnika i maksimalno 2 administratora
 • Uključuje fond do 40 radnih sati, pri čemu se radni sati mogu upotrebiti za postavljanje servera sa uvozom i obradom/podešavanjem podataka, kao i na razvoj dodatne funkcionalnosti, po želji klijenta

Advanced Developer

 • Jednokratna naknada za paket
 • Uključuje fond od dodatnih 100 radnih sati, pri čemu se radni sati mogu upotrebiti za razvoj dodatnih funkcionalnosti i novih modula, kao i za dizajn novih tema

 

Uz softversko rešenja obezbeđujemo i odgovarajuću podršku:

Standard Support

 • Godišnja naknada iznosi  15% od cene naknade za korišćenje implementiranog web GIS rešenja (cena softverske licence)
 • U cenu je uključen odziv u roku od 5 radnih dana<
 • Uključuje fond od 60 radnih sati

Advanced Support

 • Godišnja naknada iznosi 20% od cene implementiranog web GIS rešenja (cena softverske licence)
 • U cenu je uključen odziv u roku od 1 radnog dana
 • Uključuje fond od 80 radnih sati

Neki od razvijenih i javno dostupnih Web GIS portala su: