EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Implementacija GIS-a u Vranju

Uvođenjem i razvojem opštinskih geografskih informacionih sistema (GIS) lokalnim samoupravama pruža se podrška u kreiranju institucionalnog i pravnog okvira za funkcionisanje GIS-a, stvaranju ili dodatnom unapređenju tehničkih uslova za GIS, razvoju ljudskih resursa, prikupljanju i obradi podataka, kreiranju i razvoju GIS aplikacija, kao i uspostavljanju partnerstava i saradnje lokalnih i republičkih institucija koje se bave prostornim podacima. Time se obezbeđuje efikasniji rad lokalne uprave, bolji kvalitet usluga građanima i investitorima, povećava transparentnost rada i lokalnih prihoda i obezbeđuje bolje i kvalitetnije donošenje odluka od značaja za razvoj.

Veoma dobar primer opštinskog GIS-a predstavlja projekat implementacije ovakvog sistema u opštini Vranje.  

GIS Vranja predstavlja interaktivni portal o planiranju i načinu korišćenja prostora na području grada Vranje. Korišćenjem Geoportala omogućen je jednostavan pristup podacima, zainteresovanim korisnicima i onima koji koriste javni pristup, uključujući tu i profesionalne korisnike iz Gradske uprave i javnih preduzeća, ali i građane i druge spoljne korisnike. Kao krajnji cilj, projekat uvođenja GIS-a ima uspostavljanje e-uprave grada, čime bi se poboljšao kvalitet i efikasnost usluga, koje lokalna samouprava i preduzeća koja participiraju kao korisnici, pružaju građanima i privredi. Uspostavljanje održivog geoinformacionog sistema za upravljanje prostornim i neprostornim podacima na području grada Vranje pruža potpunu ažurnost u odnosu na aktuelno stanje na terenu, mogućnost pregleda, dodavanja dokumenata vezanih (dodeljenih) nekom objektu na mapi, mogućnost merenja, štampanja, preuzimanja slike sa trenutnim izgledom mape, itd…
GIS grada Vranje danas je deo poslovnog sistema Gradske uprave kojim upravlja Odeljenje za informacione tehnologije i komunikacije. Sistem je centralizovan, sa serverskom bazom podataka i web orijentisanom arhitekturom.

vranje 1

Prikaz lokacija od interesa za investitore na web portalu

GIS obezbeđuje pretraživanja i vizuelizaciju formirane baze podataka, prostornih i atributskih podataka, saglasno pristupnim privilegijama, kao i prikaz:

 • lokacija dostupih investitorima i prostornih i urbanističkih planova;
 • postojeće i planirane optičke mreže, pristupne mreže, kablovske mreže i druge TK objekte;
 • postojeće i planirane elektroenergetske mreže i objekte;
 • postojeće i planirane vodovodne i kanalizacione mreže i objekte;
 • postojeće i planirane saobraćajne mreže...

vranje 2

Efekti realizacije ovog projekta su:

 • formiranje dostupnog poslovno-informacionog sistema primenom IT rešenja;
 • javno dostupni podaci tj. baze podataka;
 • kreiranje povoljnijeg ambijenta za saradnju;
 • transparentnost u radu;
 • smanjenje operativnih troškova Gradske uprave;
 • koordinisana saradnja republičkih i lokalnih institucija u funkciji održivog razvoja.

Učesnici na projektu: Grad Vranje, JP „Vodovod“ Vranje, JP „Zavod za urbanizam“ Vranje, „Telekom Srbija“, EPS – Elektrodistribucija Vranje, Republički geodetski zavod.