EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

MapSoft Geoportal

MapSoft Geoportal je web bazirano GIS softversko rešenje koje omogućava autorizovani pristup svim prostornim i neprostornim podacima koji se čuvaju u centralnoj bazi podataka (geodatabase). Korišćenjem geoportala omogućen je jednostavan pristup podacima svim zainteresovanim korisnicima, kako onima unutar kompanija, tako i onima koji koriste javni pristup, uključujući tu i profesionalne korisnike iz opštinskih administracija i javnih preduzeća, ali i građane i druge spoljne korisnike. Uvedena autorizacija korisnika onemogućava neovlašćeni pristup podacima.

Pored pregleda formirane digitalne baze prostornih podataka tj. pretraživanja i vizuelizacije prostornih i atributskih podataka saglasno pristupnim privilegijama, MapSoft Geoportal korisnicima nudi i niz informacija iz različitih domena vezanih za objekte od značaja i prostorne analize. Razvijeni geoportal ima mogućnost integracije informacija iz više izvora podataka, uz mogućnost jednostavnog dodavanja novih izvora informacija, upravljanje dokumentacijom povezanom sa prostornim objektima i povezivanje sa poslovnim informacionim sistemom korisnika (ERP).

Po svojim funkcionalnostima, MapSoft Geoportal se može podeliti na:

 • deo za vizuelizaciju prostornih podataka sa mogućnošću preklapanja vektorskih i rasterskih slojeva, merenje površine i rastojanja, prostorne i atributivne upite, unos i ažuriranje geometrije i atributa i
 • deo za upravljanje metapodacima, poslovnim aktivnostima, izveštavanje i administraciju prava korisnika sistema.

Neki od modula MapSoft Geoportala su:

 • Map modul
 • Modul za upravljanje poslovnim aktivnostima
 • Modul za godišnje i mesečno planiranje radova
 • Modul za izveštavanje
 • Modul za administraciju
 • Modul za upravljanje dokumentima
 • Modul za upravljanje prijavama/zahtevima
 • Modul za dosije projekta
 • Modul za povezivanje sa spoljnim informacionim sistemima (API).

MAP MODUL

Map modul je centralni modul MapSoft Geoportala za sve aktivnosti koje su u vezi sa rukovanjem prostornim aspektom objekata. On obuhvata visokokvalitetni kartografski prikaz objekata i ostalih prostornih informacija sadržanih u GIS bazi podataka (skenirani planovi, ortofoto, vektorski sadržaj, itd), pretrage prostornih elemenata sa specificiranim atributima, prikaz informacija o prostornim elementima, merenje, štampanje, preuzimanje slike sa trenutnim izgledom mape, itd Uz pomoć ovog modula obezbeđuje se ažurnost u odnosu na aktuelno stanje na terenu što znači mogućnost prikupljanja novih i ažuriranje postojećih podataka u sistemu, kako prostornih tako i atributskih. 

mapa

MODUL ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

Poslovne aktivnosti se odnose na planiranje i evidenciju izvršenih radova/aktivnosti, a njihovo upravljanje se vrši kroz Radne naloge i Dnevnike radova. Radni nalozi se primarno koriste za planiranje radova na elementima održavanja bilo da su to komunalni objekti, javna rasveta, putevi, saobraćajna signalizacija, itd. Uvid u ove aktivnosti omogućava bolju koordinaciju između javnih preduzeća/organizacija oko redosleda izvršavanja radova, a unutar organizacija oko upravljanja raspoloživim resursima (radnici, repromaterijal, vozila, oprema, itd.). Putem radnih naloga se resursi povezuju sa lokacijama na koje se aktivnosti odnose i njima se može upravljati kroz funkcije pretraživanja, kreiranja, editovanja i brisanja. Dnevnik radova služi za evidentiranje izvršenih intervencija (radova) na terenu i eventualnu overu od strane nadzornog organa. Istovremeni pristup određenoj evidentiranoj intervenciji od strane nadzora i izvođača umnogome ubrzava svakodnevnu komunikaciju između ove dve strane i omogućava efikasnije korekcije radova na terenu. Omogućen je prikaz na mapi radnih lokacija na kojima su evidentirani poslovi, pa se na taj način i vizuelno može steći uvid u prostorni raspored aktivnosti. Dnevnikom radova je moguće upravljati kroz kreiranje, editovanje, brisanje i pretraživanje. Informacije o svim beleškama se čuvaju u bazi podataka i mogu se prikazati u Web formama.

nalog   dnevnik

MODUL ZA GODIŠNJE I MESEČNO PLANIRANJE RADOVA

Ovaj modul Geoportala sadrži softverske alatke za kreiranje i održavanje podatka o planiranim radovima nad teritorijama od interesa, na godišnjem i mesečnom nivou. Godišnji plan kasnije predstavlja osnov za izvođenje redovnih radova. Sistem omogućava izradu predloga godišnjih planova radova, njihovu kontrolu i verifikaciju, a tokom realizacije radova izradu i odražavanje mesečnih naloga za realizaciju radova.

U okviru MapSoft Geoportala razvijene su sledeće funkcionalnosti:

 • Izrada predloga godišnjih planova intervencija
 • Kontrola i ispravka predloga godišnjih planova intervencija
 • Aktivacija/Deaktivacija godišnjeg plana intervencija
 • Kreiranje mesečnih naloga (količine posla za tekući mesec)
 • Kloniranje planova (izrada kopije plana na osnovu postojećeg plana, sa svim podplanovima i stavkama)
 • Izmena osnova (pruža mogućnosti izmene osnove po kojoj se izvršava plan).

MODUL ZA IZVEŠTAVANJE

Modul za izveštavanje objedinjuje brzo i jednostavno generisanje složenih izveštaja sačinjenih od podataka koji se nalaze u bazi podataka, a koji se odnose na poslovne procese i na prostorne pojave. Osnovne karakteristike ovog modula:

 • Serverski baziran
 • Izvoz u Image (TIFF/BMP/GIF/JPEG/PNG), HTML, PDF, Word i Excel formate
 • Obezbeđeni alati za dizajniranje i postavljanje novih izveštaja
 • Parametrizovani izveštaji (korisnik može da menja vrednosti parametara upita i time dobija odgovarajući sadržaj u izveštaju)
 • Interaktivni izveštaji (definisanje prikaza pojedinih elemenata izveštaja)
 • Direktna štampa iz izveštaja
 • Web klijentska kontrola koja se integriše u Geoportal i spoljne informacione sisteme
 • Robusna platforma - podrška za veći broj (više od 100) konkurentnih korisnika.

MODUL ZA ADMINISTRACIJU

Modul za administraciju pokriva funkcionalnosti koje se odnose na upravljanje korisničkim nalozima, njihovima rolama, ulogama i pravima pristupa u sistemu sa jedne strane i kataloga slojeva prostornih podataka. Pristup ovim funkcionalnostima vrši se preko glavnog menija u slučaju da korisnik poseduje odgovarajuća prava pristupa. Modul je koncipiran kao web bazirani alat radi distribuiranog održavanja. Modul pruža i mogućnost upravljanja automatizacijom procesa bekapa baze podataka i pratećih fajlova sistema.

MODUL ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA

Korisnik MapSoft Geoportala putem mape ima mogućnost pregledanja, dodavanja i ažuriranja dokumenata vezanih (dodeljenih) nekom objektu na mapi. Za svaku od prethodno nabrojanih mogućnosti korisnik mora posedovati odgovarajuća prava. U prozoru za pregled dokumenta vezanih za objekat korisnik može da pretražuje listu dokumenata koristeći funkcionalnosti za pretragu i sortiranje liste, vrši dodavanje novog dokumenta, vidi detalje i vrši izmene, ukloni dokument ili da preuzme elektronsku verziju dokumenta.

MODUL ZA UPRAVLJANJE PRIJAVAMA / ZAHTEVIMA

Ovaj modul obezbeđuje funkcionalnosti za registraciju, pregled, uređivanje ili brisanje prijava / zahteva koji se odnose na neke uočene probleme (pojave), pri čemu se oni odnose na određene prostorne objekte (npr. pražnjenje kontejnera, kvar na javnoj rasveti, oštećenje ulice, trotoara, itd.). Tipovi ovih zahteva / prijava se mogu specificirati od strane administratora kroz modul za administraciju. Registrovani zahtev / prijava se može prikazati tabelarno, a sve karakteristike (status, vrsta, datum prijave, ime osobe koja je prijavila problem, lokacija, itd) pregledane i modifikovane. Takođe, moguć je prikaz ovih i svih ostalih GIS prostornih podataka na mapi. 

prijave

DOSIJE PROJEKTA

Ovaj modul obezbeđuje funkcionalnosti za registrovanje, pretragu, editovanje ili brisanje dosijea projekta. Informacije koje su u vezi sa dosijeom projekta, a koje se čuvaju u bazi podataka, se prikazuju u tabelarnom obliku. Kroz web forme je obezbeđena promena podataka dosijea projekta, kao i unos podataka za novi dosije. Neke od informacija dosijea koje su čuvaju u okviru baze podataka su: status, vrsta, naziv, lokacija, datum početka i završetka neke operacije, zabeležbe, primedbe, problemi, itd. Prostorna pozicija projekta (ako je jedan) se može specificirati korišćenjem mape. Korisniku je omogućeno da na jednostavan način doda prostornu lokaciju za svaki element dosijea projekta. Takođe, omogućeno je unošenje podataka o licima koja su angažovana na projektu. Osim toga, svi troškovi koji su u vezi sa određenim projektom se mogu održavati kroz listu troškova.

dosije

MODUL ZA POVEZIVANJE SA SPOLJNIM INFORMACIONIM SISTEMIMA (API)

MapSoft Geoportal omogućava drugim sistemima da komuniciraju sa njim preko URL adrese i različitih query string parametara. Zavisno od informacija i prostornih objekata kojima spoljni sistem želi da pristupi potrebne su odgovarajuće korisničke privilegije (dozvole) tj. sistem koji vrši pristup mora da se autentifikuje i autorizuje preko odgovarajućeg korisničkog imena i lozinke. Geoportal pruža mogućnost pristupa spoljnim sistemima sledećim informacijama i prostornim objektima:

 • bilo kom prostornom objektu u okviru bilo kog sloja na mapi
 • pristup informacijama o radnim nalozima sa prikazom objekata na kojima je naloženo izvršenje aktivnosti
 • pristup informacijama o dnevnicima rada sa prikazom objekata na kojima su vršene aktivnosti na mapi
 • pristup dokumentima koji su povezani za prostorne objekte (npr. parcele) sa prikazom njihove lokacije na mapi
 • pristup informacijama o prijavama/zahtevima sa prikazom njihove prostorne lokacije na mapi
 • pristup dosijeima projekata sa prikazom njihove lokacije na mapi.