EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Izrada modela GIS baze podataka, izrada Web GIS aplikacije za prikaz prostornih planova, konverzija grafičkih priloga u vektorski format i implementacija Web GIS rešenja za Prostorni plan područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”.

Predmet ovog projekta su usluge razvoja, implementacije i isporuke softvera za implementaciju web GIS aplikacije koji je obezbedio jednostavan i savremen način prezentovanja planske dokumentacije kojom raspolaže Sektor za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovakav pristup je omogućio lakši uvid javnosti u procedure donošenja rešenja u planskoj dokumentaciji, a stručnjacima jednostavnije i lakše praćenje sprovođenja i realizacije prostornih planova.

U okviru projekta izrađeni su konceptualni, logički i fizički modeli baze podataka i web GIS aplikacija za pregled prostornih podataka, koja je integrisana u već postojeći sistem web aplikacije Sektora za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za pregled prostornih planova područja posebne namene sa detaljnom razradom. Ono što je možda i najvažnije, model GIS baze podataka je urađen u skladu sa INSPIRE specifikacijom za publikovanje sadržaja INSPIRE teme Land Use iz Aneksa III. Na osnovu informacija kojima raspolaže MapSoft, ovo je praktično prvi put da je u Srbiji implementiran model podataka (i odgovarajuća web GIS aplikacija) za publikovanje prostornih podataka u skladu sa INSPIRE specifikacijom.

naslovna rapp

 

Tokom realizacije projekta izrađen je čitav niz MXD dokumenata i STYLE klasa za simbologiju plana. Korišćenjem Planskih oznaka implementirana je klasifikacija namena zemljišta i simboli – planske oznake za sve vrste prostornih planova u Srbiji. Takođe, izvršena je integracija konvertovanih podataka u razvijeni i implementirani model GIS baze podataka pod ESRI ArcSDE Enterprise Geodatabase. Podaci su integrisani sa raspoloživim podacima sa katastarskih planova.

Primenjivost razvijenog modela podataka i web GIS aplikacije potvrđena je na primeru Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi” (PPPPN), za koji je izvršena i konverzija grafičkih priloga u vektorski format. Sa sigurnošću se može reći da je pomenuti prostorni plan vrlo kompleksan u pogledu svog sadržaja i da je predstavljao vrlo dobar testni primer za proveru mogućnosti i razvijenog GIS modela podataka i web GIS aplikacije.

U okviru realizacije projekta uspešno su realizovane sledeće aktivnosti: 

 

Izrada modela GIS baze podataka, izrada Web GIS aplikacije za prikaz prostornih planova, konverzija grafičkih priloga u vektorski format i implementacija Web GIS rešenja za Prostorni plan područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”.

Predmet ovog projekta su usluge razvoja, implementacije i isporuke softvera za implementaciju web GIS aplikacije koji je obezbedio jednostavan i savremen način prezentovanja planske dokumentacije kojom raspolaže Sektor za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovakav pristup je omogućio lakši uvid javnosti u procedure donošenja rešenja u planskoj dokumentaciji, a stručnjacima jednostavnije i lakše praćenje sprovođenja i realizacije prostornih planova.

U okviru projekta izrađeni su konceptualni, logički i fizički modeli baze podataka i web GIS aplikacija za pregled prostornih podataka, koja je integrisana u već postojeći sistem web aplikacije Sektora za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za pregled prostornih planova područja posebne namene sa detaljnom razradom. Ono što je možda i najvažnije, model GIS baze podataka je urađen u skladu sa INSPIRE specifikacijom za publikovanje sadržaja INSPIRE teme Land Use iz Aneksa III. Na osnovu informacija kojima raspolaže MapSoft, ovo je praktično prvi put da je u Srbiji implementiran model podataka (i odgovarajuća web GIS aplikacija) za publikovanje prostornih podataka u skladu sa INSPIRE specifikacijom.

naslovna rapp

 

Tokom realizacije projekta izrađen je čitav niz MXD dokumenata i STYLE klasa za simbologiju plana. Korišćenjem Planskih oznaka implementirana je klasifikacija namena zemljišta i simboli – planske oznake za sve vrste prostornih planova u Srbiji. Takođe, izvršena je integracija konvertovanih podataka u razvijeni i implementirani model GIS baze podataka pod ESRI ArcSDE Enterprise Geodatabase. Podaci su integrisani sa raspoloživim podacima sa katastarskih planova.

Primenjivost razvijenog modela podataka i web GIS aplikacije potvrđena je na primeru Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi” (PPPPN), za koji je izvršena i konverzija grafičkih priloga u vektorski format. Sa sigurnošću se može reći da je pomenuti prostorni plan vrlo kompleksan u pogledu svog sadržaja i da je predstavljao vrlo dobar testni primer za proveru mogućnosti i razvijenog GIS modela podataka i web GIS aplikacije.

U okviru realizacije projekta uspešno su realizovane sledeće aktivnosti: 

 

Konverzija i modifikacija podataka Prostornog plana područja posebne namene za projekat „Beograd na vodi”

U cilju uspešne konverzije svih prostornih i drugih pratećih podataka PPPPN za projekat „Beograd na vodi” u GIS okruženje, ali i razvijanja optimalnog modela prostorne baze podataka za planske dokumente, izvršena je detaljna analize sadržaja planske dokumentacije PPPPN za projekat „Beograd na vodi”. Na osnovu sadržaja podataka koji je utvrđen kroz inicijalnu analizu podataka definisan je osnovni model prostorne baze podataka planske dokumentacije u smislu uočavanja osnovnih slojeva/klasa prostornih entiteta, tipa njihovih geometrija i osnovnih atributa. Nakon ove faze izvršena je obrada podataka i njihova priprema za uvoz u formiranu geoprostornu bazu podataka u ESRI ArcSDE Enterprise Geodatabase formatu (u okviru Microsoft SQL Server RDBSM-a).

Izrada modela baze podataka za planske dokumente

Na osnovu tehničkih specifikacija, ali i zahteva koje je iskazao Naručilac, razvijen je model podataka za planske dokumente koji ima dvostruku ulogu i namenu. Prvo i osnovno, model podataka je obezbedio neophodnu funkcionalnost kada je reč o publikovanju i distribuciji podataka koji čine sadržaj planske dokumentacije. To znači da je model podataka omogućio osnovne prostorne i neprostorne upite i analize nad podacima koji čine sadržaj planske dokumentacije. Drugo, taj model je istovremeno omogućio obrađivačima prostornih i urbanističkih planova izradu i publikovanje referalnih karata u prostornim planovima prema sadržaju referalnih karata definisanih Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 31/10, 69/10 i 16/11.

Za bazni model podataka planske dokumentacije usvojen je INSPIRE model podataka teme Planirana namena zemljišta, kao i model podataka Postojeća namena zemljišta za planiranu namenu zemljišta. INSPIRE direktiva uslovljava da se sadržaj planskih dokumenta publikuje u okviru INSPIRE tema korišćenjem ovog modela, pa je to jak razlog za korišćenje ovih modela i u Srbiji. Sa druge strane, pomenuti INSPIRE modeli su generički projektovani tako da je vrlo verovatno da se svi ili skoro svi elementi koji se pojave na planskim dokumentima mogu uspešno predstaviti u okviru nekog od osnovnih INSPIRE modela. U formiranju modela baze podataka korišćena je metodologija INSPIRE direktive (Inspire ISO UML) u skladu sa Članom 45 Zakona o planiranju i izgradnji.

Modifikacija INSPIRE modela podataka i izrada ESRI Geodatabase modela podataka

INSPIRE modeli podataka koji su preuzeti su takozvani konceptualni modeli podataka (UML dijagrami klasa - INSPIRE application schemas) i kao takvi nisu mogu da se direktno koriste za potrebe formiranja fizičkih modela podataka, tj. za generisanje konkretne baze podataka sa odgovarajućim tabelama. S tim u vezi, izvedena je konverzija ovih modela (šema) u ESRI Geodatabase, tj. napravljen je odgovarajući model ESRI Geodatabase (ESRI geoprostorna baza podataka).

Izrada specifičnih MXD dokumenata za prikaz podataka prostornih planova


prostorne tabele

Prostorne tabele iz baze podataka učitane bez filtriranja sadržaja

kreiranje simbologije

Kreiranje simbologije

podesavanje labela

Podešavanje labela za klase preuzete iz simbologije

Kreiranje servisa mapa i geoprocesiranja

Kreiranje servisa mapa i geoprocesiranja izvršeno je u svrhe otvaranja GIS baze podataka za upotrebu od strane aplikacija. U okviru ovog projekta prevashodno korišćenje GIS servisa se radi od strane web GIS aplikacije. Procedura koja se odnosila na dodavanje novih slojeva u web GIS aplikaciju uključivala je i kreiranje GIS servisa nad tim podacima, a to se radilo u okviru raspoloživog ArcGIS softvera. Nakon obrade podataka i njihovog importovanja u formiranu geoprostornu bazu podataka u ESRI ArcSDE Enterprise Geodatabase formatu (u okviru Microsoft SQL Server RDBSM-a), pristupilo se kartografskom podešavanju i operaciji publikovanja slojeva.

pregled slojeva Arc

Pregled objavljenih slojeva preko “ArcGIS Server Manager” aplikacije

Izrada web GIS aplikacije za pregled i analizu planskih dokumenata

Na postojećoj GIS platformi (ESRI ArcGIS for Server/Desktop) izrađena je u JavaScript tehnologiji web GIS aplikacija (MapSoft Geoportal) prilagođena zahtevima iz tehničke specifikacije i novonastalim zahtevima tokom procesa implementacije projekta. Pored pregleda formirane digitalne baze prostornih podataka tj. pretraživanja i vizuelizacije prostornih i atributskih podataka saglasno pristupnim privilegijama, MapSoft Geoportal korisnicima nudi i niz informacija iz različitih domena vezanih za objekte od značaja i prostorne analize. Razvijeni Geoportal ima mogućnost integracije informacija iz više izvora podataka, uz mogućnost jednostavnog dodavanja novih izvora podataka, upravljanje dokumentacijom povezanom sa prostornim objektima i povezivanje sa spoljnim informacionim sistemima.

mapmodul geoportal

Ilustracija Map modula na postavljenom MapSoft Geoportalu

prikaz entiteta geoportal

Prikaz rezultata svih entiteta na izabranoj poziciji za slojeve prikazane na mapi

elektrovodovi geoportal

Pretraga elektroenergetskih vodova tipa 10KV na prostoru prikazanom na mapi

pretraga rezultata geoportal

Prikaz panela za pretragu sa rezultatima na mapi tabeli

prikaz dokumenata geoportal

Prikaz više dokumenata/slika povezanih sa objektima na mapi (alatka za informacije o poziciji po svim uključenim slojevima)