EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

GIS zelenih površina Beograda

Uspostavlјanje održivog geoinformacionog sistema za upravlјanje javnim zelenim površinama na administrativnom području grada Beograda, kao dela e-Uprave grada, ima za cilj efikasnije i ekonomičnije održavanje, planiranje i podizanje zelenih površina. Projekat obuhvata inicijalno prikuplјanje svih raspoloživih prostornih podataka o javnim zelenim površinama i detaljno snimanje zelenih površina, nad kojima ima ingerenciju JKP „Zelenilo-Beograd“, razvoj softvera u skladu sa potrebama projekta, implementaciju sistema i obuku učesnika sistema.

Investitor projekta je Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda. Aktivni učesnici u realizaciji projekta i kasnijem dnevnom korišćenju, pored Sekretarijata za zaštitu životne sredine, su i JKP “Zelenilo-Beograd” i Sekretarijat za stambeno komunalne poslove. Pristup podacima u sistemu, putem WebGIS portal, imaju i brojni stručnjaci iz gradskih i republičkih institucija.

Inicijalno su prikupljeni svi raspoloživi podaci o zelenim površinama na administrativnoj teritoriji grada Beograda, i to: preuzeti su svi relevantnih podaci iz aktuelnih prostornih i urbanističkih planova, podaci iz dostupnih šumskih osnova i brojni drugi podaci. Pored toga, deo sistema su i bazni prostorni podaci, kao što su digitalni ortofoto iz raznih epoha, prostorne jedinice i drugo; evidentirana su sva zaštićena prirodna dobra (njihova prostorna definicija, atributi i zvanična dokumenta), kao osnov za službenu evidenciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

GIS zelenih površina Beograda

Detaljno su prikupljeni podaci za zelene površine koje su u starateljstvu JKP „Zelenilo-Beograd“. Za oko 2.500 zelenih površina, sa ukupnom površinom od oko 2.400 hektara, izvršeno je detaljno prikupljanje za 34 tipa jedinica održavanja (stablo, šiblje, živa ograda...). Sa obzirom na specifičnost podataka, prikupljanje je podeljeno na: prikupljanje prostornih podataka (MapSoft) i prikupljanje atributskih podataka (JKP „Zelenilo-Beograd“). Prostorni podaci su dominantno prikupljeni stereorestitucijom, na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja; pored toga, izvršena je i terenska provera prikupljenih podataka. Stručnjaci JKP „Zelenilo-Beograd“ su vršili terensku verifikaciju i prikupljanje atributskih podataka, pomoću razvijene WebGis aplikacije, u centralnoj bazi podataka.

GIS zelenih površina (GIS ZP) je formiran kao centralizovani sistem, sa serverskom bazom podataka, web orijentisanom arhitekturom, istovremenim i direktnim korišćenjem centralne baze, bez konverzije podataka i posredničkog sloja u radu sa bazom. Obezbeđen je otvoreni interfejs za primenu raznih vertikalnih softverskih rešenja koja su u skladu sa automatizacijom poslovnih procesa, što se posebno odnosi na složene obrade i analize podataka, unos i održavanje specifičnih tematskih sadržaja. Omogućeno je istovremeno korišćenje rasterskih, vektorskih i drugih tipova podataka iz centralne baze podataka. GIS ZP ima otvorenu arhitekturu i time omogućenu integraciju sa drugim bazama podataka, procesima, kao i mogućnošću razvoja dodatnih funkcionalnosti.

Softverske komponente koje čine GIS ZP su: RDBMS (Microsoft SQL Server 2012), sa podrškom za prostorne podatke; desktop GIS softver (CadCorp SIS 8.0), kojim se obezbeđuje direktan pristup prostornim i neprostornim podacima koji se nalaze u RDBMS; GIS server (CadCorp GeognoSIS 8.0), kao centralna tačka za razmenu podataka i GIS web portal koji se koristi za jednostavan pristup sistemu za sve korisnike sistema putem Interneta.

Aplikativni deo softvera GIS ZP sastoji se od sledećih podsistema:

GIS zelenih površina Beograda

Uspostavlјanje održivog geoinformacionog sistema za upravlјanje javnim zelenim površinama na administrativnom području grada Beograda, kao dela e-Uprave grada, ima za cilj efikasnije i ekonomičnije održavanje, planiranje i podizanje zelenih površina. Projekat obuhvata inicijalno prikuplјanje svih raspoloživih prostornih podataka o javnim zelenim površinama i detaljno snimanje zelenih površina, nad kojima ima ingerenciju JKP „Zelenilo-Beograd“, razvoj softvera u skladu sa potrebama projekta, implementaciju sistema i obuku učesnika sistema.

Investitor projekta je Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda. Aktivni učesnici u realizaciji projekta i kasnijem dnevnom korišćenju, pored Sekretarijata za zaštitu životne sredine, su i JKP “Zelenilo-Beograd” i Sekretarijat za stambeno komunalne poslove. Pristup podacima u sistemu, putem WebGIS portal, imaju i brojni stručnjaci iz gradskih i republičkih institucija.

Inicijalno su prikupljeni svi raspoloživi podaci o zelenim površinama na administrativnoj teritoriji grada Beograda, i to: preuzeti su svi relevantnih podaci iz aktuelnih prostornih i urbanističkih planova, podaci iz dostupnih šumskih osnova i brojni drugi podaci. Pored toga, deo sistema su i bazni prostorni podaci, kao što su digitalni ortofoto iz raznih epoha, prostorne jedinice i drugo; evidentirana su sva zaštićena prirodna dobra (njihova prostorna definicija, atributi i zvanična dokumenta), kao osnov za službenu evidenciju Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

GIS zelenih površina Beograda

Detaljno su prikupljeni podaci za zelene površine koje su u starateljstvu JKP „Zelenilo-Beograd“. Za oko 2.500 zelenih površina, sa ukupnom površinom od oko 2.400 hektara, izvršeno je detaljno prikupljanje za 34 tipa jedinica održavanja (stablo, šiblje, živa ograda...). Sa obzirom na specifičnost podataka, prikupljanje je podeljeno na: prikupljanje prostornih podataka (MapSoft) i prikupljanje atributskih podataka (JKP „Zelenilo-Beograd“). Prostorni podaci su dominantno prikupljeni stereorestitucijom, na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja; pored toga, izvršena je i terenska provera prikupljenih podataka. Stručnjaci JKP „Zelenilo-Beograd“ su vršili terensku verifikaciju i prikupljanje atributskih podataka, pomoću razvijene WebGis aplikacije, u centralnoj bazi podataka.

GIS zelenih površina (GIS ZP) je formiran kao centralizovani sistem, sa serverskom bazom podataka, web orijentisanom arhitekturom, istovremenim i direktnim korišćenjem centralne baze, bez konverzije podataka i posredničkog sloja u radu sa bazom. Obezbeđen je otvoreni interfejs za primenu raznih vertikalnih softverskih rešenja koja su u skladu sa automatizacijom poslovnih procesa, što se posebno odnosi na složene obrade i analize podataka, unos i održavanje specifičnih tematskih sadržaja. Omogućeno je istovremeno korišćenje rasterskih, vektorskih i drugih tipova podataka iz centralne baze podataka. GIS ZP ima otvorenu arhitekturu i time omogućenu integraciju sa drugim bazama podataka, procesima, kao i mogućnošću razvoja dodatnih funkcionalnosti.

Softverske komponente koje čine GIS ZP su: RDBMS (Microsoft SQL Server 2012), sa podrškom za prostorne podatke; desktop GIS softver (CadCorp SIS 8.0), kojim se obezbeđuje direktan pristup prostornim i neprostornim podacima koji se nalaze u RDBMS; GIS server (CadCorp GeognoSIS 8.0), kao centralna tačka za razmenu podataka i GIS web portal koji se koristi za jednostavan pristup sistemu za sve korisnike sistema putem Interneta.

Aplikativni deo softvera GIS ZP sastoji se od sledećih podsistema:

evidentiranje zelenih površina i jedinica održavanja

Podsistem služi za obezbeđivanje ažurnosti prostornih objekata u sistemu u odnosu na aktuelno stanje na terenu. Pod evidentiranjem zelenih površina i jedinica održavanja podrazumeva se prikupljanje podataka novih i ažuriranje podataka postojećih jedinica održavanja u toku eksploatacije GIS ZP. Nove jedinice održavanja najčešće su rezultat uvođenja u sistem održavanja zelene površine i rekonstrukcija manjeg ili većeg obima postojećih zelenih površina.

evidentiranje zelenih povrsina

evidentiranje jedinica odrzavanja

prikupljanje i održavanje atributskih podataka jedinica održavanja

Služi za inicijalno prikupljanje i kasnije održavanje i dopunjivanje atributskih podataka jedinica održavanja. Ovaj podsistem se realizuje u okviru web GIS portala tj. u okviru dela za geovizuelizaciju prostornih podataka. Za ove potrebe kreirani su alati za  navigaciju u prostoru, ali i prostorno pozicioniranje u okviru mape na osnovu zadatih koordinata, identifikatora objekta (zelene površine ili jedinice održavanja) i na osnovu zadate adrese (ulice).

prikupljanje atributskih podataka

realizacija godišnjeg plana i vanrednih intervencija JKP „Zelenilo Beograd“

Redovno održavanje zelenih površina i jedinica održavanja vrši se na osnovu godišnjeg plana i programa radova. Ovaj podsistem omogućava rukovodiocima područja Sektora za održavanje javnih zelenih površina  i rukovodiocima radnih jedinica i službi da na dnevnom nivou planiraju radove na održavanju i da evidentiraju realizovane radove. Planiranje radova se sprovodi formiranjem radnih naloga za izvršavanje skupa intervencija na određenim zelenim površinama, sa osnovnim podacima o angažovanoj radnoj snazi i mehanizaciji i ostalim dodatnim informacijama. Nakon izvršenih radova realizacija se prati putem dnevnika radova koji sadrže podatke o realizovanim intervencijama nad zelenim površinama, gde se  količine automatski računaju iz prostornih i atributskih podataka o površinama, dužinama ili ukupnom broju jedinica održavanja. Podsistem omogućava jednostavno upravljanje planiranim i izvedenim intervencijama po područnim jedinicama, radnim jedinicama ili ukupnoj teritoriji kroz jednostavno pretraživanje i analiziranje po vremenskim prostornim i ostalim kriterijumima.

realizacija plana

izrada predloga godišnjih radova na održavanju javnih zelenih površina

Godišnji plan i program radova sadrži podatke o planiranim radovima nad jedinicama održavanja za određeno područje i svaku zelenu površinu u okviru radnog područja, prema definisanim kategorijama održavanja i po vremenskim celinama. Godišnji plan predstavlja osnovu za izvođenje  redovnih radova nad jedinicama održavanja. Sistem omogućava izradu izveštaja prema dinamici izvedenih radova na održavanju zelenih površina iz prethodnog perioda, kao i izveštaje o stanju zelenih površina na osnovu kojih bi se izradio godišnji plan i program radova za narednu godinu.

praćenje promena jedinica održavanja

Pod praćenjem promena jedinica održavanja podrazumeva se svakodnevno evidentiranje prijava promena na jedinicama održavanja od strane čuvara parkova, kontrolora drvoreda, lugara, referenata za oštećenja, rukovodioca područnih jedinica, rukovodioca radnih jedinica i građana. Poseban slučaj ovog podsistema je evidentiranje oštećenja od strane referenta za oštećenja koji po izlasku na teren sačinjava službeni zapisnik. Podsistem omogućava obeležavanje područja na koji se uočena promena odnosi, a potom i unos neophodnih podataka o uočenim odstupanjima na zelenim površinama i/ili jedinicama održavanja u odnosu na stanje na terenu.

pracenje promena 

komunalna inspekcija i nadzor nad izvedenim radovima na održavanju javnih zelenih površina

Jedan od obaveznih aktivnosti tokom sprovođenja intervencija na zelenim površinama je kontrola i nadzor nad realizacijom redovnih i vanrednih radova nad zelenim površinama i jedinicama održavanja. Nadzor izvedenih radova vrše komunalni inspektori Odeljenja za praćenje programa redovnog održavanja javnih zelenih površina iz Sekretarijata za stambene i komunalne poslove. Inspektori treba da imaju uvid u sve izvedene radove, tabelarno ili kao tematsku kartu uz mogućnost štampanja u okviru dela web GIS portala za geovizuelizaciju podataka. Podsistem omogućava prikaz filtriranih izvedenih radova i to: za određeni vremenski period, za određeno područje, za određenu administrativnu jedinicu, po jedinicama održavanja, po vrstama intervencija, po izvršenim kontrolama, po izvršenom nadzoru.

nadzor

izveštavanje

Podsistem za izveštavanje objedinjuje brzo i jednostavno generisanje složenih izveštaja sačinjenih od podataka koji se nalaze u bazi podataka, a koji se odnose na poslovne procese i na prostorne pojave svih podsistema. Za poslovne procese, tu su na primer izveštaji koji prikazuju podatke o vrednosti izvršenih intervencija, a sa druge strane tu su npr. izveštaji sa zbirnim prikazom jedinica održavanja po zelenim površinama.

izvestavanje

administracija sistema

Podsistem za administriranje sistema sadrži deo za administraciju osnovnih elementa sistema i korisnika (prava pristupa, lozinke, upravljanje rolama...). Koncipiran je kao web bazirani alat zbog distribuiranog održavanja, a osim navedenog pruža i mogućnost automatizacije procesa bekapa baze podataka i pratećih fajlova sistema.

 administracija sistema 1

administracija sistema 2