EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

GIS kvaliteta vazduha grada Beograda

Cilj projekta pod nazivom „Razvoj, izrada i implementacija GIS-a kvaliteta vazduha Beograda“ je uspostavljanje održivog geoinformacionog sistema kao centralnog repozitorijuma raspoloživih podataka o emisijama i imisijama zagađujućih materija. Nakon implementacije projekta, GIS kvaliteta vazduha postao je deo poslovnog sistema Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, alat za donošenje odluka vezanih za zaštitu vazduha, kao i praćenje realizacije sprovedenih mera i uslova.

Osnovne funkcionalnosti GIS-a kvaliteta vazduha su:

  • Obezbeđenje funkcionalnosti za prikupljanje i održavanje podataka kvaliteta vazduha;
  • Modeliranje rasprostiranja zagađujućih materija u vazduhu;
  • Generisanje mapa kvaliteta vazduha
  • Analiza postojećih i generisanih podataka

AQGis

U cilju izrade GIS-a preuzeti su podaci od investitora, ali i podaci o emisijama zagađujućih materija u vazduhu od institucija koje su u prethodnom periodu prikupljale i obrađivale podatke emisija na teritoriji projekta i to od Agencije za zaštitu životne sredine Srbije (podaci o prosečnim dnevnim vrednostima zagađujućih materija za 2015. godinu sa pet mernih stanica) i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda (mesečni izveštaji o ispitivanju kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda).


Na osnovu dostupnih ili podataka koje su prikupili stručnjaci MapSofta izvršena je analiza prostornih podataka i to:

  • Analiza mreže puteva i ulica sa saobraćajnim opterećenjem;
  • Demografski podaci;
  • Dimnjaci individualnih korisnika;
  • Specijalne zgrade (bolnice, škole, predškolske ustanove)

Analizom svetskih iskustava na ovom polju, za metodu određivanja koncentracije zagađujućih materija izabrana je globalna regresija po lako merljivim atributima, imajući na umu koliko je tesno koncentracija zagađujućih materija povezana sa odstojanjem od saobraćajnica, načinim korišćenja zemljišta, nadmorskom visinom, postojanjem individualnih ložišta u okolini, postojanjem specifičnih zagađivača, strukturom naselja, brojem stanovnika... Izrada modela je zasnovana na preporukama i iskustvima is ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) projekta finansiranog u okviru programa European Union's Seventh Framework Programme Theme.

Nakon izvršene analize raspoloživih podataka izvršena je izrada modela za azot dioksid i to odvojeno za zimski i letnji period. Dobijeni su modeli rasprostiranja za područje generalnog plana sa ocenama kvaliteta u skladu sa rezultatima koji su dobijani za modele u gradovima u okviru ESCAPE projekta. Kao rezultat izrade modela predikcije rasprostiranja azot dioksida dobijeni su rasteri predikovanih podataka koncentracije azot dioksida i rasteri indeksa kvaliteta vazduha s obzirom na koncentraciju azot dioksida. Primer rasprostiranja azot-dioksida za period januar - mart 2015. dat je na sledećoj slici

raster predikcije

Za potrebe izrade budućih modela, ali i za potrebe korišćenja i održavanja podataka sistema razvijene su softverske aplikacije, kastomizovano desktop GIS rešenje, na serveru razvijene funkcionalnosti generisanja modela rasprostiranja zagađujuće materije, generisanje mapa i parametrizovanih izveštaja na osnovu generisanog modela. Razvijena je web GIS aplikacija (MapSoft geoportal) za prikaz i analizu podataka GIS-a kvaliteta vazduha koja omogućava pristup podacima brojnim korisnicima sistema.  Sistem je postavljen tako da ga je moguće proširivati, a razvijene softverske funkcionalnosti invarijantne su od trenutnih podataka.

kastomizacija desktop

Kastomizacija postojećeg desktop GIS softvera kreiranjem palete namenskih razvijenih alata za računanje kvaliteta vazduha

 

3D prikaz

Korisnički interfejs 3D prikaza u web GIS aplikaciji

2D prikaz 

Korisnički interfejs 2D prikaza u web GIS aplikaciji

 

Na nivou servera implementirane su funkcionalnosti generisanja mapa kvaliteta vazduha po zagađujućim materijama na osnovu postojećeg, ali i planiranog stanja kvaliteta vazduha (nakon potencijalne intervencije u prostoru)

postojece stanje predmeta
Postojeće stanje aktivnog predmeta sa izveštajem o stanju kvaliteta vazduha (ocena za NO2)

 

planirano stanje predmeta

Planirano stanje aktivnog predmeta sa izveštajem o stanju kvaliteta vazduha (ocena za NO2)