EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

LiDAR snimanje (skeniranje)

Osim snimanja digitalnom aerofoto kamerom, MapSoft korisnicima nudi i snimanje LiDAR sistemom. Zapravo, najbolja moguća interpretacija prikupljenih prostornih podataka dobija se iz istovremenog snimanja digitalnom kamerom i LiDAR-om, što je takođe u ponudi MapSofta. Ovakvim načinom snimanja prikupljaju se prostorni podaci visoke tačnosti kod kojih trodimenzionalna koordinata svake tačke iz oblaka dolazi sa LiDAR-a, a boja sa snimka napravljenog klasičnom aero kamerom. Dodatno, kombinovana metoda omogućava povećanu tačnost finalnih proizvoda usled manuelnog editovanja oblaka tačaka i georeferenciranih snimaka u stereografskom režimu.

lidar

Kako LiDAR sistem funkcioniše? LiDAR (Light Detection and Ranging) je metoda daljinske detekcije koja koristi svetlost u formi laserskih pulseva za merenje rastojanja do površi. Nakon što se emitovani svetlosni zrak odbije od površi, senzor meri vreme i količinu reflektovane svetlosti, te se na taj način određuje rastojanje do objekta/površi. Podaci sa LiDAR-a, kombinovani sa ostalim podacima koji se prikupljanju aerofotogrametrijskim putem, pružaju precizne, trodimenzionalne informacije o prostornim entitetima i njihovim karakteristikama, bilo da su oni prirodni (površ terena, vegetacija) ili veštački (objekti). Kada se podaci sa senzora kombinuju sa pozicijom i orijentacijom dobijenom sa integrisanih GNSS/IMU sistema kao rezultat se dobija veliki broj tačaka sa poznatim koordinatama (tzv. oblak tačaka) koje čine izuzetno kvalitetan digitalni model površi. Osim ovoga, prikupljeni trodimenzionalni podaci se mogu koristiti i za izradu modela zgrada, primenu u telekomunikacijama, šumarstvu (modeliranje krošnji drveća), hidrologiji, kartografiji, itd.

lidar snimanje 1

lidar snimanje 2

prikaz osnovnih podataka prikupljenih LiDAR-om, kao i u kombinaciji sa aero snimcima

Snimanjem LiDAR-om mogu se prikupiti podaci velike gustine (izuzetno veliki broj tačaka po kvadratnom metru). Svaki zrak sa laserskog skenera ima mogućnost višestrukog odbijanja (return), što je naročito važno kod snimanja vegetacije, jer postoji mogućnost beleženja rastojanja do npr. lista drveta (first return signal), kao i do površi terena (last return signal) koja se nalazi ispod njega što daje jedinstvenu mogućnost generisanja digitalnog modela terena, modela površi, određivanja visine vegetacije. Korisnicima se može isporučiti oblak tačaka, ali i niz produkata koji se dobijaju automatskom, poluautomatskom ili manuelnom klasifikacijom ovih podataka.

Infographic LiDAR