EnglishSrpski

The name of our company is associated with successful solutions in the field of GIS. Solutions and services are fully adapted to the user's needs ...

DigiScan

Ovo softversko rešenje je razvijeno još 1993. godine. U okviru njega su implementirane sve pobrojane metode za utvrđivanje i otklanjanje deformacija skeniranih planova i karata, uključujući tu i linearnu predikciju po metodi najmanjih kvadrata (kolokacija). Koncepcija prvobitne DOS aplikacije u najvećoj meri je zadržana i u poslednjoj Windows 95/NT/2000/XP verziji softvera DigiScan 2007. Implementirani algoritmi su provereni i potvrđeni kroz brojne primene, kako u praksi, tako i u okviru naučnih  istraživanja.

Aplikacija je razvijena koristeći profesionalne alate za razvoj softvera i karakteriše je:

 • savremena arhitektura koja omogućava dalji razvoj aplikacije i njeno eventualno povezivanje sa drugim aplikacijama;
 • standardan Windows 95/2000/XP korisnički interfejs;
 • veoma brza manipulacija rasterskim slikama;
 • intuitivan rad i vrlo jednostavna obuka korisnika;
 • podrška velikom broju rasterskih formata i tipova kompresije (TIFF, BMP, PCX, JPEG, EPS, GIF, MAC, CUT, ECW i drugi), kao i rad sa slikama u 1/4/8/24 bita po pikselu;
 • osnovne operacije za obradu digitalnih slika i konverziju između podržanih formata;
 • automatsko formiranje datoteke sa referentnim tačkama za georeferenciranje na osnovu zadatih parametara podloge (razmera, koordinate donjeg levog temena i dimenzije korisnog prostora, parametri koordinatne mreže);
 • implementirane su sledeće metode za utvrđivanje i otklanjanje deformacija: Helmertova, afina, bilinearna, Forstnerova i polinomska transformacija, kao i kolokacija sa i bez filtriranja na referentnim tačkama;<
 • prikaz rezultata kalibracije i georeferenciranja skenirane podloge u tekstualnom i grafičkom obliku;
 • efikasna i kvalitetna rektifikacija (otlanjanje deformacija) skenirane podloge korišćenjem različitih algoritama za resampling slike (najbliži sused, bilinearni i bikubni resampling).

Korisnički interfejs softvera DigiScan 2007

Rad sa softverom na obradi skeniranog plana ili karte vrlo je jednostavan. Standardni algoritam rada sastoji se iz sledećih operacija:

 • izbor rasterske slike sa skeniranom podlogom;
 • zadavanje osnovnih podataka neophodnih za georeferenciranje rastera (razmera, koordinate donjeg levog temena podloge, dimenzije korisnog prostora, parametri koordinatne mreže) i ostalih relevantnih podataka (operater, oznaka lista i komentar);
 • zadavanje putanje do tekstualne datoteke sa spiskom koordinata referentnih tačaka koje će biti korišćene za utvrđivanje deformacija i georeferenciranje podloge (opciono);
 • merenje približnih pozicija tačaka u uglovima korisnog prostora karte ili plana (ili pozicije prve četiri referentne tačke, ako nisu poznate koordinate temena korisnog prostora);
 • precizno merenje svih temena koordinatne mreže (i/ili pozicija drugh referentnih tačaka za utvrđivanje deformacija i georeferenciranje podloge), pri čemu softver postavlja kursor na približne pozicije, a korisnik treba samo precizno da izmeri pikselske koordinate svakog temena mreže na skeniranoj slici;
 • izbor odgovarajućeg numeričkog postupka za utvrđivanje i otklanjanje deformacija (uglavnom kolokacija sa filtriranjem slučajnih grešaka);
 • pregled izveštaja o orijentaciji i po potrebi ponavljanje ili isključivanje onih merenja na referentnim tačkama koja su od strane softvera okarakterisane kao grube greške;
 • izbor parametara i rektifikacija digitalne slike, tj. formiranje nove digitalne slike sa otklonjenim deformacijama sistematskog karaktera i pratećim parametrima georeferenciranja; ovako dobijena rasterska slika može se učitati u većinu GIS i CAD softverskih okruženja koristeći vrlo jednostavne modele za georeferenciranje (dovoljna je helmertova ili afina transformacija).

Ovaj softver je korišćen za obradu izuzetno velikog broja geodetskih podloga u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Republici Srpskoj. Iskustva pokazuju da je softver u stanju da korektno otkloni sistematske uticaje (deformacije) koje su reda i po nekoliko milimetara. U većini slučajeva srednja kvadratna greška odstupanja na referentnim tačkama nakon otklanjanja deformacija, kao rezultat zaostalih slučajnih komponenti, iznosi od 0.05 do 0.10mm, naravno u zavisnosti od kvaliteta same podloge, a pre svega od tačnosti nanošenja koordinatne mreže koja služi kao osnova za otklanjanje deformacija. Softver je čak korišćen i za otklanjanje vrlo finih deformacija (50-100μm) nastalih pri skeniranju aerofotogrametrijskih snimaka jeftinim desktop skenerom A3 formata.

Rad sa kolornim kartama i oleatama situacije TK25 koje, pored koordinatne mreže u Gaus-Krigerovoj projekciji, sadrže i preseke ove mreže sa meridijanima i paralelama (po ivicama korisnog prostora), zahtevao je dodatnu modifikaciju softvera. Modifikacija se sastojala u dodavanju opcija za zadavanje parametara koordinatne mreže preko geografskih koordinata i formiranje tako definisanih temena koordinatne mreže.