EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

LiDAR

Osim snimanja klasičnom aerofoto kamerom, MapSoft korisnicima nudi i snimanje LiDAR sistemom. Zapravo, najbolja moguća interpretacija prikupljenih prostornih podataka dobija se iz istovremenog snimanja digitalnom kamerom i LiDAR-om, što je takođe u ponudi MapSofta. Ovakvim načinom snimanja prikupljaju se prostorni podaci visoke tačnosti kod kojih trodimenzionalna koordinata svake tačke iz oblaka dolazi sa LiDAR-a, a boja sa snimka napravljenog klasičnom aero kamerom. Dodatno, kombinovana metoda omogućava povećanu tačnost finalnih proizvoda usled manuelnog editovanja oblaka tačaka i georeferenciranih snimaka u stereografskom režimu.

lidar

Kako LiDAR sistem funkcioniše? LiDAR (Light Detection and Ranging) je metoda daljinske detekcije koja koristi svetlost u formi laserskih pulseva za merenje rastojanja do površi. Nakon što se emitovani svetlosni zrak odbije od površi, senzor meri vreme i količinu reflektovane svetlosti, te se na taj način određuje rastojanje do objekta/površi. Podaci sa LiDAR-a, kombinovani sa ostalim podacima koji se prikupljanju aerofotogrametrijskim putem, pružaju precizne, trodimenzionalne informacije o prostornim entitetima i njihovim karakteristikama, bilo da su oni prirodni (površ terena, vegetacija) ili veštački (objekti). Kada se podaci sa senzora kombinuju sa pozicijom i orijentacijom dobijenom sa integrisanih GPS/IMU sistema kao rezultat se dobija veliki broj tačaka sa poznatim koordinatama (tzv. oblak tačaka) koje čine izuzetno kvalitetan digitalni model površi. Osim ovoga, prikupljeni trodimenzionalni podaci se mogu koristiti i za izradu modela zgrada, primenu u telekomunikacijama, šumarstvu (modeliranje krošnji drveća), hidrologiji, kartografiji, itd.

lidar snimanje 1

lidar snimanje 2

prikaz osnovnih podataka prikupljenih LiDAR-om, kao i u kombinaciji sa aero snimcima

Snimanjem LiDAR-om mogu se prikupiti podaci velike rezolucije (izuzetno veliki broj tačaka po kvadratnom metru), a snimanje se vrši full-waveform kamerom što je posebno važno kod snimanja područja pod vegetacijom. Naime, jedan zrak sa ovakve kamere ima mogućnost penetracije lista drveta, te beleženja ne samo rastojanja do njega, već i do površi terena koja se nalazi ispod njega što daje jedinstvenu mogućnost generisanja digitalnog modela terena, modela površi, određivanja visine vegetacije. Korisnicima se može isporučiti oblak tačaka, ali i niz produkata koji se dobijaju automatskom, poluautomatskom ili manuelnom klasifikacijom ovih podataka.


full-waveform LiDAR kamera